SRI LANKAN JOURNAL OF AGRICULTURAL ECONOMICS

Srilanka Journal of Agricultural Economics

Volume 21 - Issue 1 - 2020

Author - S. M. M. Samarakoon ,  L. H. P. Gunaratne,  H. L. J. Weerahewa

Author - K. R. H. M. Ranjan , J. C. Edirisinghe

Authors - W. C. S. M. Abeysekara , M. Siriwardana, S. Meng

Authors - V. Yogarajah , S. A. Weerasooriya